hepsijet-whatsapp

İletişim Formu Aracılığıyla Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: D-Fast Dağıtım Hizmetleri ve Lojistik A.Ş. (“Hepsijet”)

Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:2 No:12 34387 Şişli/İstanbul

Giriş

Hepsijet olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca internet sitemizde yer alan İletişim Formu aracılığıyla sizlere ait kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hepsijet olarak İletişim formunu doldurarak tarafımıza iletmeniz halinde işlenen kimlik (ad, soyad), iletişim (e-posta adresi), müşteri işlem (gönderi numarası) ve işlem (talep ve şikayet bilgileri) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendi “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin savunulabilmesi amacıyla yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinize ilişkin, KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan:

● Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarınız mevcut olup, işlenen kişisel verilerinize ilişkin hak ve talepleriniz ile ilgili başvuru yöntemlerine https://www.hepsijet.com/kvkk#kisisel-veriler adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’ndan ulaşabilirsiniz.